P.O. James Mcardle Testifies, Aug. 6, 1974, Poxnrils