Vanzetti with Katzman - Did You Leave Plymouth For Mexico to Dodge Draft? "Yes, Sir, I Did"; Dist. Attorney Frederick Gunn Katzmann, Vanzetti