Kwong Yeung, David Tsai, Chuan Zheng, Jing-Li Zhang, Kuang-Shin Lin

Portrait of defendants Kwong Allen Yeung, David Tsai, Da-Chuan Zheng, Jing-Li Zhang, and Kuang-Shin Lin, who were charged with attempting to smuggle high-technology military equipment to China.

Date: 

1984

Size: 

32.75 x 49.75

Subjects: 

Collection Information

Box: 

39

Folder: 

146

Identifier: 

4176