Gennadi Fyodorovich Zakharov, John Mage, Andrew Maloney, Magistrate Carol Amon